الدروس الاسلامیه

دانلود دوره های تخصصی دروس اسلامی بصورت چندرسانه ای

کانال تلگرامی

بروز رسانی های اخیر

مختصرالوقایه عبدالخالق آخوند توکلی – تا جلسه 95 (کتاب النکاح) بارگذاری شد.

ثبات العاجزین – عبدالرحمن آخوند تنگلی – تا جلسه 33 بارگذاری شد. دوره تکمیل گردید.

اظهار – عبدالخالق آخوند توکلی – تا جلسه 26 بارگذاری شد. دوره کامل گردید.

شرح العقاید – حبیب آخوند ایگدری – تا جلسه 55 بارگذاری شد. دوره کامل گردید.

نورالانوار جلد1 – محمود آخوند تنگلی– ثلث اول پایان یافته و از ثلث دوم تا جلسه 5 بارگذاری گردید.

منهاج العابدین – محمود آخوند تنگلی – تا جلسه 111 بارگذاری شد.


فایل های صوتی دوره های دینی

نصیحه الطالبین – احمدآخوند تنگلی

بدان – ملا احسان رهبر

صرف و اشتقاق – ملا احسان رهبر

معزی – ملا احسان رهبر

زنجانی – ملاشریف طاطاری

مختصرالوقایه – عبدالخالق آخوند توکلی

اظهار برکوی – محمود آخوند تنگلی

اظهار – عبدالخالق آخوند توکلی

کافیه – محمود آخوند تنگلی

مرقات – محمود آخوند تنگلی

تلخیص – محمود آخوند تنگلی

تلخیص – دانیال آخوند ایزدی

اصول شاشی – محمود آخوند تنگلی

شرح العقاید – محمود آخوند تنگلی

شرح العقاید – حبیب آخوند ایگدری

شرح عقیده طحاوی – رضاآخوند ناصری

نورالانوار جلد1 – محمود آخوند تنگلی

منتخب حسامی – حبیب آخوند ایگدری

عقود رسم المفتی – محمود آخوند تنگلی

منهاج العابدین – محمود آخوند تنگلی

فقه النساء – محمود آخوند تنگلی

صیقل اللسان – محمود آخوند تنگلی

تشحیذالاذهان – محمود آخوند تنگلی

تحفه الزوار – احمد آخوند تنگلی

تحفه الاخوان – محمود آخوند تنگلی

اکلیل المسلمین – محمود آخوند تنگلی

الیاقوت الثمین – محمود آخوند تنگلی

المنهل اللطیف – محمود آخوند تنگلی

الفواید الکبری – محمود آخوند تنگلی

احسن المرام – محمود آخوند تنگلی

احسن الخلاق – محمود آخوند تنگلی

تحذیر الاخوان عن مکاید حزب الشیطان یا تاریخچه ی وهابیت – محمودآخوند تنگلی

تحفه الزوار – احمدآخوند تنگلی

فقه المیسر – عبدالقادرآخوند مرادی

هدایه الحکمه – رضاآخوند ناصری